Algemene voorwaarden 

Rooots GCV (Brandberries)
Striemenbergstraat 13F
9040 Gent
BTW BE 0547.680.014

+32 (0)9 279 86 39

Artikel 1
Toepassing, offerte en bevestiging

1.1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Brandberries uitvoert voor de klant. 
Zij genieten voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

1.2 Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Offerteprijzen kunnen afwijken door een wijziging in de grondstofprijzen of door een creatieve/technische wijziging op vraag van de klant.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Brandberries met een opdracht van start gaat, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Artikel 2

2.1 Uitvoering opdracht

Brandberries zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de klant te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Brandberries de klant op de hoogte houden van de voortgang van de opdracht.

2.2 Verstrekken van gegevens

De klant zal een tijdige en correcte levering nastreven van teksten, foto’s en materialen om Brandberries toe te laten de opdracht correct uit te voeren. De klant zal tevens volledige informatie verstrekken (briefing) om Brandberries toe te laten de opdracht naar het beste vermogen uit te voeren.

2.3 Externe leveranciers

Opdrachten aan externe leveranciers (drukkerij, fotograaf, …) die de klant rechtstreeks aangaat, zijn geheel voor risico van de klant.

2.4 Goedkeuring

Alvorens tot productie of publicatie over te gaan, dient de klant alle laatste modellen, prototypes en proeven te controleren en goed te keuren. Aanpassingen, correcties, wijzigingen, … die na de goedkeuring dienen te gebeuren, zijn geheel voor risico en voor rekening van de klant, evenals de reeds gemaakte kosten die de goedkeuring reeds met zich meebracht.

2.5 Leveringstermijn

De leveringstermijn die Brandberries meedeelt, is louter indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn is geen aanleiding om de opdracht te annuleren.

2.6 Vergunningen en wettelijke normen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de klant voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van Brandberries.

2.7 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de vijf werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Brandberries te worden meegedeeld.

Artikel 3: Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Eigendomsrecht

De klant wordt de absolute eigenaar van alle ontwerpen die Brandberries maakt in functie van de opdracht, voor zover is voldaan aan alle hier besproken voorwaarden. De werktekeningen, prototypes, maquettes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of digitale bestanden, die Brandberries heeft gemaakt in het kader van deze opdracht, blijven eigendom van Brandberries, ongeacht of deze aan de klant of aan derden zijn uitgeleend. Brandberries is niet verplicht om de bronbestanden aan te leveren aan de klant.

3.2 Onderzoek

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is Brandberries niet geacht om een onderzoek uit te voeren naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden die een implicatie kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht van de klant. Hetzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar beschermingsvormen voor de klant.

3.3 Logovermelding en eigen promotie

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Brandberries gerechtigd om haar logo op of bij het gerealiseerde werk te vermelden. Brandberries heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen promotie.

Artikel 4: Vergoeding

4.1 Tarieven

Het uurtarrief van Brandberries is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

4.2 Bijkomende kosten

Naast de overeengekomen vergoeding kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht die Brandberries voor de uitvoering van de opdacht heeft gemaakt (bv. transportkosten, …).

4.3 Meerwerk

Indien Brandberries, door het niet tijdig of niet correct aanleveren van gegevens en materialen door de klant, genoodzaakt is om meer of andere werken uit te voeren, zullen deze extra kosten worden aangerekend aan de klant op basis van de gebruikelijke tarieven die Brandberries hanteert. Ook als de klant een afwijkende of onjuist briefing geeft, zullen de extra kosten voor het meerwerk worden aangerekend.

5.4 Webhosting & domeinnaam registraties

De webhosting en domeinlicenties zijn steeds een contract voor 1 jaar die automatisch verlengd word volgens factuur. Een opzegging kan uit veiligheidsoverwegingen enkel gebeuren via mail of aangetekend schrijven, dit minimum 2 maand voor de vernieuwingsdatum. Bij niet tijdige opzegging is de klant steeds de betaling verschuldigd. Een verhuis van een domeinnaam staat nooit gelijk aan een opzegging. Bijkomende kosten als gevolg van een niet tijdige betaling zijn steeds ten laste van de klant. De klant begrijpt dat een niet tijdige betaling het verlies van domeinnaam tot gevolg kan hebben, ook op dat moment is de klant nog steeds de betaling verschuldigd en kan hij een nieuw domein kiezen. Vooruitbetaalde sommen worden nooit gerestitueerd ongeacht looptijd of bedrag.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betalingsverplichting

Facturen zijn contant betaalbaar binnen de gestelde termijn. De betaling van een factuur binnen deze periode is een essentieel onderdeel van deze opdracht. Na de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd ten belope van 1,5% per maand met een minimum van 75 euro, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een vastgesteld op 125 euro.

5.2 Klachten

Klachten betreffende facturen moeten ons binnen de vijf werkdagen na factuurdatum bereiken. Nadien worden deze klachten als onontvankelijk beschouwd.

5.3 Eigendomsrecht

Vanaf het moment dat de klant zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze opdracht niet of slechts ten dele nakomt, of anderzijds in gebreke is, is het de klant niet toegestaan om gebruik te maken van de ontwerpen of leveringen die verband houden met de opdracht. In dat geval blijft Brandberries de rechtmatige eigenaar van de ontwerpen en kan zij haar rechten doen gelden.

Artikel 6: Annulering

6.1 Annulering door de klant

Wanneer de klant de opdracht annuleert, dient hij de afgesproken vergoeding en de gemaakte kosten met 
betrekking tot de tot dan verrichte werken te betalen, evenals een schadevergoeding.

6.2 Annulering door Brandberries

Indien de opdracht door Brandberries wordt geannuleerd wegens een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de algemene voorwaarden door de klant, is de klant gehouden tot betaling van de afgesproken vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werken, evenals een schadevergoeding.

6.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de artikels 6.1 en 6.2 bevat de kosten die voortvloeien uit verbintenissen die Brandberries met derden (drukkerij, fotograaf, …) is aangegaan in functie van de uitvoering van de opdracht. De schadevergoeding bevat eveneens 25% van het resterende deel van de afgesproken vergoeding die de klant bij volledige afwerking van de opdracht zou zijn verschuldigd.

6.4 Gebruik resultaat na annulering

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de klant niet toegestaan om de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken. Brandberries kan hierop haar rechten doen gelden.

Artikel 7:Vrijwaring

7.1 Ontwerp

Brandberries garandeert dat het geleverde ontwerp door haar is gemaakt.

7.2 Aanspraak door derden

De klant vrijwaart Brandberries voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van een ontwerp. De klant vrijwaart Brandberries eveneens voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen en gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Aansprakelijkheid

Brandberries kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de klant ter beschikking wordt gesteld;
b. misverstanden of fouten in de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handeling van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, duidelijke en correcte materialen of briefing aan Brandberries;
c. Enige fout (zelfs een grove fout) van zijn of zijn aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Brandberries zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Brandberries of een aangestelde;
d. fouten door derden die door de klant zijn ingeschakeld;
e. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsoffertes van toeleveranciers;
f. fouten in het ontwerp indien de klant zijn goedkeuring (cfr. artikel 2.4) heeft gegeven.

8.2 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

8.3 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de klant noch Brandberries jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Vertrouwelijkheid

Zowel de klant als Brandberries zijn gehouden om de inhoud van de opdracht en de feiten en omstandigheden van hun samenwerking vertrouwelijk te behandelen.

9.2 Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

(laatste aanpassing: 18/05/2018)

Kunnen we je bedrijf een communicatieboost geven?
We denken graag met je mee!